Loading...

Modified: 

Modified: 

Theme modified: 

Modified: 

  Link Empty
  Icoon

  Gegevens gewijzigd
  Wachtwoord gewijzigd  please wait...

  Click "Ok" to open the live version in a new tab or window.

  Tegel Insluiten

  Met onderstaande HTML code kunt u een tegel publiceren op uw eigen website.

  gebiedsselectie thema's navigatie tegels sidebar indicator info
  Toon als grid Toon als lijst

  Niet toonbaar

  Niet toonbaar

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  (%)5152
  (%)9292
  (%)7985
  (%)7282
  2016

  Gezond gewicht

  Heeft een normaal gewicht (geen overgewicht en geen ondergewicht). Dit is berekend met behulp van de Body Mass Index (BMI) aan de hand van het gewicht en de lengte die hij/zij heeft opgegeven. De waarde van de BMI ligt tussen de 20 en 25 kg/m2.

  Matig of veel regie over eigen leven

  Heeft matig of veel regie over eigen leven; gevoel van regie is gemeten met zeven stellingen over de mate van controle die iemand ervaart.

  Vitaal (gemiddeld of (zeer) hoog)

  Gemiddelde of (zeer) hoge score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 ©, 16 vragen over de drie kerndimensies van vitaliteit; energie, motivatie en veerkracht)

  (Zeer) goede ervaren gezondheid

  Vindt eigen gezondheid in het algemeen 'goed', of 'zeer goed'.

  Functiebeperkingen

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Functiebeperkingen (%)1610
  Functiebeperkingen (%)43
  Functiebeperkingen (%)24
  Functiebeperkingen (%)115
  2016

  Functiebeperkt

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren, kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen, een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan.

  Gehoorbeperking

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een gesprek volgen in een groep, met één ander persoon een gesprek voeren.

  Gezichtsbeperking

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: kleine letters in de krant lezen, op een afstand van 4 meter een gezicht van iemand herkennen.

  Mobiliteitsbeperking

  Kan één of meer van de volgende functies niet of met grote moeite doen: een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen, staand iets van de grond oppakken, 400 meter aan één stuk lopen zonder stil te staan.

  Eenzaamheid

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Eenzaamheid (%)4840
  Eenzaamheid (%)3629
  Eenzaamheid (%)39
  2016

  Sociaal eenzaam

  Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor sociale eenzaamheid. Onder sociaal eenzaam wordt verstaan dat het aantal of de kwaliteit van de persoonlijke relaties minder is dan gewenst.

  Emotioneel eenzaam

  Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor emotionele eenzaamheid. Onder emotioneel eenzaam wordt verstaan dat men een gemis heeft aan intimiteit in persoonlijke relaties.

  Ernstig eenzaam

  Heeft volgens de schaal van De Jong-Gierveld een hoge score voor eenzaamheid. Eenzaamheid is het ervaren van een onplezierige of ontoelaatbaar gemis aan (de kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.

  Mantelzorg

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Mantelzorg (%)1214
  Mantelzorg (%)null2
  Mantelzorg (%)42
  2016

  Mantelzorger

  Geeft gedurende drie maanden of langer of 8 of meer uur per week zorg aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.

  Belast door mantelzorg geven

  Voelt zich momenteel tamelijk zwaar belast, zeer zwaar belast of overbelast door het geven van mantelzorg.

  Mantelzorg ontvangen

  Ontvangt momenteel zorg van een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals partner, ouders, kind, buren of vrienden, als hij/zij voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is.

  Beweging

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Beweging (%)5063
  Beweging (%)2022
  Beweging (%)5359
  Beweging (%)4835
  Beweging (%)146
  2016

  Voldoet aan NNGB-norm

  Beweegt 5 of meer dagen per week minstens een half uur per dag matig actief (berekend met behulp van uitgebreide urenbesteding per activiteit). Voor volwassenen tot 55 jaar gelden strengere eisen dan voor 55-plussers.

  Voldoet aan de fitheidsnorm

  Beweegt minstens drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensief. Voor volwassenen tot 55 jaar gelden strengere eisen dan voor 55-plussers.

  Voldoet aan geen van beide normen

  Voldoet niet aan de NNGB-norm én niet aan de fitheidsnorm.

  >1 dag per week sporten

  Sport één of meer dagen per week.

  Inactief

  Voldoet geen enkele dag per week aan de norm van 30 minuten matig intensief bewegen.

   

  Roken

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Roken (%)2420
  Roken (%)1728
  2016

  Rookt

  Rookt wel eens.

  Ex-roker

  Heeft gerookt, maar rookt nu niet meer.

  Alcohol

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Alcohol (%)7585
  Alcohol (%)5337
  Alcohol (%)47
  Alcohol (%)611
  2016

  Drinkt

  Heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens alcoholhoudende dranken gedronken.

  Drinkt verantwoord (richtlijn Gezonde Voeding 2015)

  Drinkt niet of maximaal 1 glas per dag

  Drinkt overmatig (nieuwe definitie)

  Drinkt gemiddeld minstens 14 glazen alcoholhoudende drank per week (voor mannen) of 7 glazen per week (voor vrouwen).

  Zware drinker

  Drinkt regelmatig bij één gelegenheid minstens 6 glazen alcoholhoudende drank (voor mannen) of 4 glazen (voor vrouwen).

   

   

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  (%)6979
  (%)109
  (%)94
  (%)94
  (%)2031
  2016

  Betaald werk

  Heeft een betaalde werkkring (ongeacht het aantal uren).

  Zzp-er

  Is ondernemer zonder personeel.

  Werkloos/werkzoekend

  Is volledig werkloos/werkzoekend.

  Volledig arbeidsongeschikt

  Is volledig arbeidsongeschikt.

  Vrijwilligerswerk

  Doet vrijwilligerswerk (onbetaald werk dat in georganiseerd verband wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, kerkbestuur of school).

  Inkomen

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Inkomen (%)2311
  Inkomen (%)1612
  2016

  Uitkering (werkloos, arbeidsongeschikt, bijstand)

  Heeft een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of bijstand.

  Besteedbaar inkomen max 16.100 euro

  Heeft een besteedbaar huishoudinkomen van maximaal 16.100 euro per jaar (waarbij is gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden).

  Tevredenheid leefomgeving

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Tevredenheid leefomgeving (%)413
  Tevredenheid leefomgeving (%)4849
  Tevredenheid leefomgeving (%)37
  Tevredenheid leefomgeving (%)1822
  Tevredenheid leefomgeving (%)59
  2016

  Risico door vocht/schimmel

  Heeft in de afgelopen twaalf maanden schimmel- of vochtplekken in de woon- en/of slaapkamer (gehad).

  Milieufactoren: aanwezig in buurt

  Woont in een buurt waar één of meerdere van de hierna genoemde milieufactoren aanwezig zijn: drukke straat, bedrijven/industrie, intensieve veehouderij, landbouw/tuinbouw/bollenteelt of overige factoren.

  Bezorgd over milieufactoren in de buurt

  Is bezorgd over de aanwezigheid van één of meerdere van de bovenstaande genoemde milieufactoren in de buurt waar hij/zij woont.

  Ernstige geluidshinder

  Is de afgelopen twaalf maanden ernstig gehinderd door geluid van één of meer van de volgende bronnen: weg-, trein- of vliegverkeer, brommers/scooters, buren, bedrijven/industrie of windmolens/-turbines.

  Ernstige geurhinder

  Is de afgelopen twaalf maanden ernstig gehinderd door geur van één of meer van de volgende bronnen: riolering/zuivering, open haard/allesbrander/andere houtkachel, landbouw- en veeteeltactiviteiten, andere bedrijven/industrie of overige bronnen.

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  (%)1812
  (%)2115
  2016

  Risicogroep (2 of meer risicokenmerken)

  Heeft twee of meer van de volgende kenmerken: alleenstaand, laag opleidingsniveau, uitkeringsgerechtigd (19-64 jarigen), alleen AOW (65+), laag huishoudinkomen (max 16.100 euro), moeite met rondkomen of heeft een niet-westerse etniciteit.

  Niet vitaal

  Lage of zeer lage score voor vitaliteit; gemeten met de door TNO-RIVM ontwikkelde en gevalideerde vitaliteitsvragenlijst (Vita-16 ©, 16 vragen over de drie kerndimensies van vitaliteit te weten energie, motivatie en veerkracht).

  Belemmerd vanwege gezondheid

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)3728
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)35
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)3831
  Belemmerd vanwege gezondheid (%)73
  2016

  Belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)

  Is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen (wel beperkt, maar niet ernstig of ernstig beperkt).

  Ernstig belemmerd vanwege gezondheid (> 6 mnd)

  Is sinds 6 maanden wegens gezondheidsproblemen ernstig beperkt in activiteiten die mensen gewoonlijk doen.

  ≥ 1 langdurige aandoeningen

  Heeft één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer).

  Diabetes

  Heeft suikerziekte/diabetes.

   

  Angst/depressie

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Angst/depressie (%)88
  Angst/depressie (%)1518
  Angst/depressie (%)4851
  Angst/depressie (%)57
  2016

  Onvoldoende regie over eigen leven

  Heeft onvoldoende regie over eigen leven; gevoel van regie is gemeten met zeven stellingen over de mate van controle die iemand ervaart.

  Ervaart veel stress

  Heeft afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren door (de combinatie van) dagelijkse activiteiten op het gebied van werk, studie, opvoeding, zorg, gezondheid, financiën, hobby's of anders.

  Matig of hoog risico angst/depressie

  Heeft de afgelopen twaalf maanden een matig of hoog risico gehad op een angststoornis of depressie, gemeten via de K10-schaal.

  Hoog risico angst/depressie

  Heeft de afgelopen twaalf maanden een hoog risico gehad op een angststoornis of depressie, gemeten via de K10-schaal.

  Suïcide/huiselijk geweld

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Suïcide/huiselijk geweld (%)57
  Suïcide/huiselijk geweld (%)108
  2016

  Aan suïcide gedacht

  Heeft de afgelopen twaalf maanden wel eens serieus gedacht om een eind aan het leven te maken.

  Ooit slachtoffer huiselijk geweld

  Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd. Hieronder psychisch of emotioneel geweld, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering of seksueel misbruik.

  Overgewicht

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Overgewicht (%)4546
  Overgewicht (%)1213
  2016

  Overgewicht

  Heeft matig OF ernstig overgewicht (obesitas). Dit is berekend met behulp van de Body Mass Index (BMI) aan de hand van het gewicht en de lengte die hij/zij heeft opgegeven. De waarde van de BMI is 25 kg/m2 of hoger.

  Obesitas

  Heeft ernstig overgewicht (obesitas). Dit is berekend met behulp van de Body Mass Index (BMI) aan de hand van het gewicht en de lengte die hij/zij heeft opgegeven. De waarde van de BMI is 30 kg/m2 of hoger.

  Drugs gebruik

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Drugs gebruik (%)87
  Drugs gebruik (%)14
  2016

  Gebruikt softdrugs

  Heeft in de afgelopen 12 maanden softdrugs gebruikt (cannabis, truffels of paddo's).

  Gebruikt harddrugs

  Heeft in de afgelopen 12 maanden harddrugs gebruikt (amfetamine, XTC, LSD, cocaïne, heroïne, GHB of ketamine).

   

  Aantal glazen per week (drinkers)

  aantal

  6

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  8

  Hollands Midden

  2016

  Gemiddeld aantal glazen alcoholhoudende drank dat hij/zij meestal drinkt in één week.

  Rondkomen/schulden

  Alphen aan den Rijn Noordwest

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Rondkomen/schulden (%)1616
  Rondkomen/schulden (%)34
  Rondkomen/schulden (%)98
  2016

  Enige of grote moeite met rondkomen

  Heeft het afgelopen jaar enige of grote moeite gehad om van het huishoudinkomen rond te komen.

  Grote moeite met rondkomen

  Heeft het afgelopen jaar grote moeite gehad om van het huishoudinkomen rond te komen.

  Risicovolle of problematische schulden

  Heeft meer dan drie schuldeisers, een betalingsachterstand van minstens 1.000 euro en/of kan tenminste één van de betalingsachterstanden niet zelfstandig binnen twaalf maanden oplossen.

  Rapportcijfer woon- en leefomgeving

  Alphen aan den Rijn Noordwest, rapportcijfer

  OnderwerpAlphen aan den Rijn NoordwestHollands Midden
  Rapportcijfer woon- en leefomgeving (rapportcijfer)8.08.1
  Rapportcijfer woon- en leefomgeving (rapportcijfer)7.77.8
  Rapportcijfer woon- en leefomgeving (rapportcijfer)7.87.6
  2016

  Tevredenheid met woning (rapportcijfer)

  Rapportcijfer dat hij/zij geeft aan de tevredenheid met de woning.

  Tevredenheid met woonomgeving (rapportcijfer)

  Rapportcijfer dat hij/zij geeft aan de tevredenheid met de woonomgeving.

  Tevredenheid met groen in de buurt (rapportcijfer)

  Rapportcijfer dat hij/zij geeft aan het groen in de buurt (groen bevat groengebieden als parken, plantsoenen, grasstroken, groenstroken of speelplaatsen).

   

  Choose one area

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  ...Gebied... vergelijken met

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Regio

  Choose one gebied
  Choose one gebied

  Mijn Mosaic

  Binnen ‘Mijn Mosaic’ kunt u zelf thema’s samenstellen en deze delen met geinteresseerden. Hieronder in het kort de stappen om uw eigen thema te maken.

  1. Thema aanmaken
  Maak een thema aan door op het stersymbool te klikken. U kunt vervolgens de naam van thema wijzigen. Er is een maximum van vier thema’s.

  2. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het stersymbool kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  3. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  4. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Het thema bevat nog geen tegels. Volg onderstaande stappen om tegels toe te voegen en het thema te delen.

  1. Tegels toevoegen
  Blader naar het thema van waaruit u tegels wilt toevoegen. Via het ster symbool in een tegel kunt u de tegel toevoegen aan uw eigen thema. Deze knop verschijnt als u met de muis over een tegel gaat.

  2. Tegels indelen
  Nadat de tegels zijn toegevoegd kunt u de volgorde nog wijzigen. Ga hiervoor naar Mijn Mosaic en selecteer het thema. Als u met de muis over een tegel gaat verschijnt er een knop om tegels te verplaatsen en een knop om de tegel te verwijderen.

  3. Thema delen
  Het thema kan worden gedeeld via een URL die u kunt vinden in het wijzig thema dialoog.

  Uw zoekopdracht {searchText} heeft helaas geen resulaten opgeleverd.

  Select period level